Talent ontwikkeling

Het ontwikkelen van talenten, veelal commerciële talenten, staat hoog op de prioriteitenlijst van de meeste bedrijven. De commerciële medewerkers worden vaak gezien als de motoren van het bedrijf en hoewel dit gedeeltelijk waar is zijn ook zij afhankelijk van de mensen om zich heen binnen het bedrijf. Een commerciële medewerker kan pas optimaal presteren indien ook zijn of haar  collega’s, manager en andere leidinggevenden dat doen.

We achten het bij 4YourTalent dan ook van groot belang dat niet alleen commerciële medewerkers, maar ook alle andere personeelsleden, in het commerciële ontwikkeltraject worden betrokken. Immers, een team is net zo sterk als zijn zwakste schakel. Naast commerciële trainingen voor verkopers en commerciële medewerkers bieden we bijvoorbeeld ook managementtrainingen aan om managers en leidinggevenden te trainen in het coachen (feedback geven) en het managen van de ontwikkeling van de medewerkers.

Echter bestaat talent ontwikkeling, of commerciële ontwikkeling, uit veel meer dan (verkoop)training. Bij 4 Your Talent menen we dat trainingen bij uitstek geschikt zijn voor het verwerven van inzichten, maar op zichzelf niet voor veel meer van dit. Het zijn de andere ontwikkelstappen, vervolgens, die de kans bieden om deze inzichten toe te passen en gedragsverandering te realiseren. De opvatting dat slechts het bijwonen van een verkooptraining genoeg is om enorme commerciële vooruitgang te boeken is dan ook een utopische.

De echte vooruitgang zal uiteindelijk worden geboekt na deze trainingen, en is volledig afhankelijk van de hoeveelheid tijd en inzet die je investeert in ontwikkeling. Grote kapitaalinjecties zullen op zichzelf geenszins voldoende zijn om commerciële stappen te maken. De tijd en aandacht die wordt geïnvesteerd in het opvolgen en vastleggen van de inzichten zijn uiteindelijk doorslaggevend om echt gedragsverandering te realiseren.

Niet alleen de ontwikkeling van vaardigheden kan bijdragen aan (commerciële) talent ontwikkeling. Alle vier de aspecten van ontwikkeling dienen te worden ontwikkeld en dat betekent dat het van belang is dat medewerkers ook aan de slag gaan met bijvoorbeeld kennisontwikkeling. Immers, hoe kan je verwachten dat een verkoper succesvol is zonder voldoende kennis over het product of de markt?! Er is geen enkele verkooptraining die dit kan compenseren.

Ontwikkel assessments

Bij 4YourTalent hebben we de ferme overtuiging dat ieder ontwikkelproces optimaal effectief is indien er aan alle vier de 4YourTalent modules wordt gewerkt; Vaardigheden, kennis, motivatie en competenties. Hoewel ieder van de ontwikkelfacetten logischerwijs op een andere wijze dient te worden ontwikkeld, zijn alle vier de modules wel overzichtelijk ondergebracht in één dashboard in de 4YourTalent Monitor.

Een belangrijke ontwikkelmethode binnen de 4YourTalent Monitor is die van de assessments. In samenwerking met GITP bieden we namelijk verschillende professionele ontwikkel assessments aan die eenvoudig online via de 4YourTalent Monitor kunnen worden afgenomen. Zo heb je onder meer keuze uit de bekende Big Five assessment en de Reflector Drives assessment. Al deze assessments zijn ook weer opgedeeld over de modules waar ze bij horen.

Voor kennisontwikkeling maken we gebruik van kennistesten en e-learnings. Deze vragenlijsten bevatten sommige van dezelfde handige functionaliteiten als de formulieren en vragenlijsten uit de andere modules maar zijn volledig gericht op kennis. De kennistesten zijn puur bedoeld om het kennisniveau op een moment vast te leggen terwijl de e-learnings gemaakt zijn om kennis over een, voor uw bedrijf, specifiek onderwerp effectief te ontwikkelen.

Deze e-learnings bevatten verschillende hoofdstukken om de stof behapbaar te maken, en met behulp van verschillende grafische elementen wordt de theorie op prettige wijze weergegeven. De tussentijdse oefenvragen in de e-learnings zorgen er tevens voor dat de theorie wordt herhaald en samengevat opdat het nog beter wordt onthouden.

Daar waar de andere vragenlijsten binnen de 4YourTalent monitor volledig modificeerbaar zijn geldt dat niet voor de ontwikkel assessments. Deze assessments zijn door professionals samengesteld en kunnen niet worden gepersonaliseerd omdat dit de onderliggende wetenschappelijke basis zou kunnen schaden. Daarbij zijn deze assessments zo gebouwd dat ze 100% taal- en cultuur-onafhankelijk zijn opdat de volledige objectiviteit van de ontwikkel assessments is gegarandeerd.

Commerciele ontwikkeling - coach

Kennis ontwikkeling

Een van de vier ontwikkelmodules in de 4YourTalent Monitor is de module kennis. Ook kennis ontwikkeling is namelijk essentieel indien je op commercieel vlak wil doorgroeien. Het bezitten over voldoende kennis is op verschillende wijze van belang. Zo is de kennis over je product of service van groot belang om het succesvol te kunnen verkopen, maar ligt kennis ook aan de basis van verschillende vaardigheden.

De constante ontwikkeling van kennis is dan ook een belangrijk onderdeel van de continu ontwikkeling waarnaar we bij 4YourTalent streven. De module kennis bevat kennistesten die uiterst geschikt zijn voor het meten van de kennisniveaus van die facetten die essentieel worden geacht binnen jouw specifieke branche en  functie. Diverse e-learnings binnen deze module kunnen vervolgens worden ingezet voor kennis ontwikkeling, daar waar ruimte voor verbetering bestaat.

4YourTalent volledige cirkel

Zowel de kennistesten als de e-learnings binnen de 4YourTalent monitor zijn volledig aanpasbaar, en je kan er zelfs voor kiezen om deze volledig zelf te bouwen. Door de juiste kennisgebieden te koppelen aan deze vragenlijsten worden ze binnen de monitor zichtbaar voor eenieder voor wie ze van toepassing zijn. De ontwikkeling van de verschillende kennisgebieden worden overzichtelijk in het dashboard weergegeven. De kennisontwikkeling wordt hier verdeeld over de verschillende gebieden weergegeven opdat het in één oogopslag duidelijk is waar de grootste ontwikkelkansen blijven bestaan.

e-learning training

Trainingen, en specifiek verkooptrainingen, worden vaak beschouwd als opzichzelfstaande ontwikkeltrajecten. Bij 4YourTalent staan we daar heel anders in. We zijn van mening dat het volgen van trainingen op zichzelf weinig tot geen effect zal hebben op het behalen van commerciële doelstellingen. Het zijn juist de vastlegging en opvolgen, die op de trainingen volgen, die maken dat inzichten daadwerkelijk kunnen worden omgezet in gedragsverandering.

Ook is het zo dat het trainen van vaardigheden, zoals tijdens verkooptrainingen veelal wordt gepoogd te doen, niet genoeg is om een verkoper te veranderen in een succesvolle verkoper. Het is de combinatie van de verschillende ontwikkelaspecten die ontwikkeld dient te worden om de gewenste resultaten te behalen. Zo zijn bijvoorbeeld ook de ontwikkeling van kennis en de monitoring van competenties hiervoor van groot belang.

Kennisontwikkeling gebeurt binnen de 4YourTalent Monitor veelal aan de hand van e-learnings. E-learning training, ofwel het ontwikkelen met behulp van e-learnings of kennistesten is een eenvoudig, tevens effectieve, wijze van kennisontwikkeling. Een van de voordelen van de flexibele e-learnings module is dat er eenvoudig gebruik gemaakt kan worden van verschillende media, zoals afbeeldingen of video, of aangepaste HTML snippets om je vragen te visualiseren en de e-learning gebruiksvriendelijker te maken.

e-learning trainingen

In combinatie met trainingen kan er dus gebruik gemaakt worden van e-learnings. Belangrijke kennisgebieden waarover een verkoper of commerciële medewerker dient te beschikken zijn bijvoorbeeld productkennis en concurrentiekennis. E-learnings en trainingen zijn op elkaar afgestemd en vullen elkaar aan om ook de theoretische basis achter de behandelde vaardigheden te ontwikkelen.

Vergelijkbaar met e-learning trainingen zijn de feedback formulieren die in de vastlegging en opvolging van de trainingen worden gebruikt. Deze uitgebreide vragenlijsten herhalen de materie uit de trainingen met als doel om door middel van deze herhaling de materie nog duidelijker te maken.

Het proces van feedback door alle betrokkenen om je heen, zoals je collega’s, je manager en je trainer, noemen we 360 graden feedback. De combinatie van zelfreflectie en 360 graden feedback zorgt ervoor dat zowel de kandidaat als de andere betrokken een duidelijk beeld krijgen van de status alsmede de vooruitgang van het ontwikkelproces. Zoals eerder benoemd, is het belangrijkste doel van de trainingen om inzichten te verwerven, en deze manier van feedback is daarvoor bij uitstek geschikt.

Pas als er duidelijk in kaart is gebracht waar de ontwikkelkansen liggen kan er met behulp van de andere 4YourTalent modules gewerkt worden aan verdere (commerciële) groei. Het is in deze fase dat ook e-learnings van pas zullen komen.

HR tool

Talent ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van HR en de 4YourTalent Monitor is daarmee bij uitstek geschikt als HR tool voor het verwerven, en toepassen, van ontwikkel inzichten. De vier 4YourTalent modules maken het mogelijk om de ontwikkeling van de medewerkers op verschillende fronten te monitoren. Er kan eenvoudig een onderscheid worden gemaakt in de verschillende e-learnings, kennistesten of assessments die voor iedere medewerker van toepassing zijn. Tevens kunnen er verschillende competenties of kennisgebieden aan iedere vragenlijst worden gekoppeld opdat er eenvoudig kan worden geselecteerd welke assessments of kennistesten op een medewerker van toepassing zijn.

4YourTalent Monitor - 4YourTalent klantcases

De vier modules, vaardigheden, kennis, competenties en motivatie, zijn allemaal op een andere wijze opgebouwd en ingericht. Desalniettemin komen alle resultaten samen in het dashboard om in één oogopslag een algeheel overzicht te krijgen.

Echter kan deze HR tool voor meer gebruikt worden dan ontwikkeling. De assessments onder de modules motivatie en competenties zijn namelijk ook bij uitstek geschikt om de match tussen een medewerker, of kandidaat, en het bijbehorende functieprofiel te meten. Door bij voorbaat te onderzoeken of een kandidaat wel degelijk geschikt is voor een functie kunnen namelijk veel problemen worden voorkomen. Hoewel kennisniveaus en vaardigheden relatief eenvoudig kunnen worden bijgespijkerd geldt dit in mindere mate voor motivatie en competenties. Assessments die gericht zijn op het in kaart brengen van eenieders persoonlijkheid, zoals bijvoorbeeld de Big Five assessment, zijn hiervoor dus uiterst geschikt.

Sales assessments

Ook verkoopkwaliteiten hangen van veel meer factoren af dan alleen de verkoopvaardigheden. Ook als het op sales aankomt zijn er verschillende essentiële modules in de 4YourTalent Monitor. Zo is bijvoorbeeld ook kennis van enorm belang voor het succesvol uitvoeren van het verkoopvak. Denk hierbij aan product-, bedrijfs- en concurrentiekennis. Deze kennis kan in de kennis module van de 4 Your Talent eenvoudig getest en ontwikkeld worden.

De module kennis in de 4YourTalent monitor bestaat uit kennistesten en e-learnings die volledig aanpasbaar zijn. De kennistesten dienen voor het meten van kennisniveau’s en de e-learnings kunnen worden gebruikt om de kennis verder te ontwikkelen. Er kunnen eenvoudig verschillende kennisgebieden aan de e-learnings gekoppeld worden zodat deze kunnen worden hergebruikt door eenieder wiens functie dezelfde kennisgebieden vereist.

Als coach of manager krijg je binnen de monitor de kans om kennistesten of e-learnings te personaliseren of om deze volledig zelf te bouwen. De personalisatie mogelijkheden zijn hierbij enorm uitgebreid waardoor de toepasbaarheid van de geteste kennis optimaal is. Kennistesten zijn namelijk in veel gevallen branche- of bedrijfsafhankelijk en vrij specifiek.

Ook de moeilijkheidsgraad en weging van iedere vraag is volledig modificeerbaar. Zowel de normering als de puntverdeling over de vragen kan worden aangepast om de resultaten van de kennistesten tot een objectieve weerspiegeling van de werkelijke kennisniveaus te maken. Door kennisgebieden aan een kennistest te koppelen kan er bij tegenvallende resultaten eenvoudig gebruik gemaakt worden van de e-learnings die met dezelfde kennisgebieden zijn gekoppeld.

Vastlegging - illustratie - Zelfreflectie - 4YourTalent monitor
Opvolging - Illustratie

GITP asessments

4YourTalent biedt in samenwerking met PiCompany (100% dochter van GITP) verschillende GITP assessments aan die eenvoudig af kunnen worden genomen in de 4YourTalent Monitor. Zo vind je onder de modules motivatie en competenties onder meer de Big Five Personality assessment en de Reflector Drives assessment terug. Deze assessments kunnen worden gebruikt om inzicht in de persoonlijkheid van de deelnemer te vergaren.

Kenmerkend voor de assessments van GITP is verder dat deze zo zijn ontwikkeld dat de resultaten volledig taal- en regio-onafhankelijk zijn waardoor de volledige objectiviteit een garantie is.

Ook aan deze assessments worden competenties gekoppeld, en de scores op deze assessments bieden daarmee inzichten over de geschiktheid van de kandidaat voor een functieprofiel waaraan dezelfde competenties zijn verbonden. Deze assessments zijn daarmee dus ook enorm bruikbaar tijdens sollicitatie procedures om meer zekerheid te krijgen over de geschiktheid van een kandidaat.

Motivatie testen

Ook motivatie is een essentiële factor in het (commerciële) succes van een medewerker. Alhoewel motivatie testen een vrij abstract begrip is kan de module motivatie in de 4YourTalent Monitor wel eenvoudig worden ingezet om de drijfveren van een medewerker te achterhalen. Iedereen heeft het namelijk in zich om ergens gemotiveerd voor te zijn, met de juiste drijfveren.

Het testen van de motivatie van een medewerker verwijst dan ook in mindere mate naar de motivatie van een medewerker in algemene zin, maar in grotere mate naar de motivatie voor de taken die van belang zijn binnen zijn / haar functie.

Informatie aanvragen

Commerciële training

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.